โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ผลงานที่มี Like มากที่สุดรับ รางวัลพิเศษ Popular Vote Award

ชุดอุปกรณ์ผสมเกสรดอกสะตอ

ทีม The Winner

ะตอเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ การติดฝักของสะตอ ต้องอาศัยสัตว์กลางคืนเป็นพาหะในการผสม คือค้างคาว และแมลงกลางคืน เนื่องจากดอกสะตอบานตั้งแต่ 16.00 น เป็นต้นไป และบานเพียงวันเดียว และการผสมต้องมีการผสมข้ามต้น โดยค้างคาวเล็บกุดช่วยในการผสมเกสรของดอกสะตอถึง 80% แต่ปัจจุบัน(อ้างถึงงานวิจัยของ ดร.สาระ บำรุงศรี) ค้างคาวเล็บกุด ลดลงเนื่องจากมนุษย์จับกินเป็นอาหาร และ แมลงผีเสื้อกลางคืนลดน้อยลงจากการใช้สารเคมี ดังนั้นอัตราการติดฝักของสะตอจึงลดน้อยตามลงไปด้วย เนื่องจากดอกตัวผู้กับดอกสมบูรณ์เพศของสะตอบานไม่พร้อมกัน ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงได้คิดประดิษฐ์อุปกรณ์ผสมเกสรดอกสะตอขึ้น

ผู้จัดทำ

  • นาย ณัฐพงษ์ ชิณรา
  • นางสาว นันทกานต์ ล่องโลด
  • นาย วชิระ มีวงศ์

ครูที่ปรึกษา นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

เอกสารประกอบผลงาน

More...

July 27, 2012 The Winner,